Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Συρρικνώθηκε κι άλλο ο πληθυσμός στην Ελλάδα το 2013 -Περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις


Κατά 17.660 άτομα μειώθηκε περαιτέρω πέρυσι ο πληθυσμός στη χώρα, λόγω της φυσικής μεταβολής (περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις, χωρίς συνυπολογισμό της μετανάστευσης), ενώ την τριετία 2011- 2013, ο πληθυσμός περιορίστηκε κατά 38.628 άτομα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι στην Ελλάδα ο δείκτης γεννητικότητας ήταν 8,6 και ο δείκτης θνησιμότητας 10,2, την ώρα που στη γείτονα Τουρκία οι δείκτες ήταν 16,9 και 4,9 αντίστοιχα.

Από τις ευρωμεσογειακές χώρες, υψηλότερο δείκτη γεννητικότητας από εκείνον της θνησιμότητας, είχαν πέρυσι, η Αλβανία (12,3 έναντι 7,1), τα Σκόπια (11,2 έναντι 9,3) και η Ισπανία (9,1 έναντι 8,3). Στον αντίποδα, στην ίδια μοίρα με την Ελλάδα, βρίσκονται η Βουλγαρία (9,2 έναντι 14,4), η Ιταλία (8,5 έναντι 10) και η Πορτογαλία (7,9 έναντι 10,2).
Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη φυσική κίνηση πληθυσμού για το 2013, σύμφωνα με τα οποία:
1. Γεννήσεις

Οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2013, ανήλθαν σε 94.134 άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,21% σε σχέση με το 2012, που είχαν ανέλθει σε 100.371 άτομα (51.654 αγόρια και 48.717 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες κατά το 2013 ανήλθαν σε 376, μειωμένες κατά 15,7% σε σχέση με το 2012 που είχαν ανέλθει σε 446.

Σχετικά με την υπηκοότητα της μητέρας, καταγράφηκαν 80.940 γεννήσεις από Ελληνίδες (ποσοστό 85,98%) και 13.194 από αλλοδαπές (ποσοστό 14,02%). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2012 ήταν 84.851 (ποσοστό 84,54%) από Ελληνίδες μητέρες και 15.520 (ποσοστό 15,46%) από αλλοδαπές.

Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 31,85 έτη, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2012, που η αντίστοιχη μέση ηλικία ήταν 31,57 έτη. Οι γεννήσεις εκτός γάμου σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε 6.337 (ποσοστό 6,7% επί του συνόλου των γεννήσεων), από 7.640 (ποσοστό 7,6% επί του συνόλου των γεννήσεων) που ήταν το 2012.

2. Θάνατοι

Οι θάνατοι παρουσίασαν μείωση κατά 4,15% και ανήλθαν σε 111.794 άτομα, (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) έναντι 116.670 ατόμων (60.137 άντρες και 56.533 γυναίκες) που ήταν το 2012. Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο, ανήλθε στα 75,25 έτη για τους άνδρες και 80,85 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2012 (για τις άντρες το 2012 ήταν 74,79 έτη και για τις γυναίκες ήταν 80,64 έτη).

Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 2,91 το 2012, αυξήθηκε στο 3,69 κατά το 2013. Ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) αυξήθηκε στο 2,63 από 1,89 το 2012 και ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) αυξήθηκε στο 5,79 από 5,64 το 2012. Αναλυτικά, σε σύνολο 347 θανάτων βρεφών, τα 76 ήταν μικρότερα της μιας ημέρας και 248 ήταν μικρότερα του ενός μηνός.

3. Γάμοι - σύμφωνα συμβίωσης

Οι γάμοι ανήλθαν σε 51.256, έναντι 49.710 το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 3,11%. Οι πολιτικοί γάμοι ήταν περίπου ίσοι με τους θρησκευτικούς. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 51.256 γάμων, οι θρησκευτικοί ήταν 25.624 και οι πολιτικοί 25.632. Η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον πρώτο γάμο, ήταν 29,9 έτη, ενώ το 2012 ήταν 29,6. Η αντίστοιχη μέση ηλικία των ανδρών ήταν 32,7 έτη, ενώ το 2012 ήταν 32,5.

Σημειώνεται, ότι στο σύνολο των 51.256 γάμων, οι γυναίκες που τέλεσαν πρώτο γάμο ήταν 45.300, ενώ οι άντρες ήταν 44.807.

Τέλος, τα Σύμφωνα Συμβίωσης αυξήθηκαν κατά 85,03% σε σχέση με το 2012. Για τη χρονική περίοδο από το 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής τους) έως το 2013, τα Σύμφωνα Συμβίωσης ανέρχονται σε 161, 180, 185, 314 και 581 αντίστοιχα, δηλαδή καταγράφηκαν συνολικά 1.421 σύμφωνα Συμβίωσης στο σύνολο της χώρας.


2 σχόλια:

 1. Αριθμός απόφασης 432/2011

  2ον Ημερήσιας Διάταξης Θέμα
  Έγκριση προγράμματος οικονομικής αποκατάστασης Δήμου Σαλαμίνας

  Συνεχίζεται η Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και ο Πρόεδρος εισηγείται το
  θέµα που περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη και αφορά την «Έγκριση Προγράµµατος
  Οικονοµικής αποκατάστασης Δήµου Σαλαµίνας}).
  Στη συνέχεια υποβάλλει στο Σώµα την εισήγηση του Avτιδηµάρxoυ κ. Καπετανάκη Γρηγόρη
  που έχει ως εξής
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ
  Σύµφωνα µε Άρθρο 49 Νόµου 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66/11) «Καταπολέµηση της
  φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
  Υπουργείου Οικονοµικών, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφεροµένων το Διοικητικό Συµβούλιο
  (Δ.Σ.) του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) δύναται να ρυθµίζει εν γένει οφειλές
  από χορηγηθέντα από αυτό δάνεια σε δήµους, πρώην κοινότητες ή στους καθολικούς
  διαδόχους τους, που προκύmουν από την εφαρµογή του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 81Α'), καθώς και
  στις περιφέρειες, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνοµολόγησης δανείων του άρθρου
  264 του ν.3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή που
  εντάσσονται στο ειδικό πρόγραµµα για την οικονοµική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του
  ίδιου νόµου.
  Η διάρκεια αποπληρωµής των οφειλών αυτών µπορεί να παρατείνεται µέχρι τα είκοσι πέντε
  έτη από την ηµεροµηνία της παρούσας ρύθµισης και µε λοιπούς ειδικότερους όρους και
  ειδικό κατά περίmωση επιτόκιο που θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων. Οι κατά
  τα ανωτέρω οφειλές µπορούν να εξοφληθούν και µε συνοµολόγηση νέου δανείου από τό
  Τ.Π.Δ. µε διάρκεια µέχρι τα είκοσι πέντε έτη από τη συνοµολόγηση, µε ειδικότερους όρους και
  ειδικό κατά περίπτωση επιτόκιο που θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π.Δ.,
  καθώς και από τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 18 του ν.3870/201 Ο
  Κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ του Τ.Π.Δ βασικό δικαιολογητικό για την υπαγωγή στις
  ευνοϊκές ρυθµίσεις του Δήµου είναι η υποβολή του Προγράµµατος Οικονοµικής
  Αποκατάστασης» που αποτελεί µια αποτύπωση των οικονοµικών του Δήµου και αποδεικνύει
  την δυνατότητα του Δήµου να δηµιουργήσει πρωτογενές πλεόνασµα.
  Ειδικότερα στα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής είναι «Πρόγραµµα αποκατάστασης
  οικονοµικής λειτουργίας του Δήµου ή της Περιφέρειας εγκεκριµένο από την αρµόδια ελεγκτική
  αρχή ή το Δηµοτικό Συµβούλιο, µε έκθεση αξιολόγησης ορκωτών λογιστών, η οποία θα
  αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονοµική θέση του Δήµου ή της Περιφέρειας όπως επίσης και
  την διαµορφωθείσα την 31-12-2010 οικονοµική κατάστασή του».
  Δεδοµένου της επίσης απόφασης του Δ.Σ του Τ.Π.Δ. να µην εξετάσει αιτήµατα πέραν της
  31/12/2011 αλλά και της χρονοβόρας διαδικασίας για την υπαγωγή στη ρύθµιση θεωρούµε
  επιβεβληµένη την εισαγωγή του θέµατος εκτάκτως στο Δηµοτικό Συµβούλιο ..
  Ο
  Αντιδήµαρχος Οικονοµικών-Διοίκησης&
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Γ ρηγόρης Καπετανάκης
  Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η κ. Νάννου-Παπαθανασίου Ισιδώρα η οποία πρότεινε
  αναχρηµατοδότηση µε ένταξη του Δήµου στο πρόγραµµα εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 262 του Ν.3852/2010, ώστε να µην υπάρχει επιβάρυνση και να µην πληρωθούν τόκοι 6.000.000,00 €.
  Ακολουθεί διαλογική συζήτηση που µε λεmοµέρεια αναφέρεται στο αποµαγνητοφωνηµένο
  πρακτικό της Συνεδρίασης και το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω
  εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑ ΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Με ψήφους 18 υπέρ,
  Εγκρίνει το Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής λειτουργίας του Δήµου
  Σαλαµίνας για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσης.
  Μειοψήφησαν οι Δηµ. Σ/λοι κ.κ. Σοφράς Σπυρίδων και Παπαµιχαήλ-Διγενάκη
  Καλοµοίρα οι οποίοι καταψήφισαν το θέµα.
  Και οι κ.κ. Νάννου -Παπαθανασίου Ισιδώρα και Μπίλλιας Γεώργιος οι οποίοι
  τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της κ. Νάννου.
  Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
  Ακριβές Αντίγραφο
  Σαλαµίνα 16.12.2011
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
  ΝΙΚΟΣ KOΓlAΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το Πάμε Λουκέτο !!!! Είναι το νέο blogs που θα αναφερθεί στα δρώμενα του νησιού και στις τελευταίες εξελίξεις. Ξεκινάμε την ερχόμενη Δευτέρα με την βράβευση της ελιάς (δέντρο) που βρίσκεται στην Κακή Βίγλα. Εκεί, μετά απο ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του τόπου μας θα παρασταθούν για να τιμήσουν την ελιά όλων των ειδών οι ελιές όπως τσακιστές, ζαρωτές με ή χωρίς αλάτι,ξυδάτες,θρούμπες,πράσινες,χαρακτές, ως επίτιμη θα παρασθεί η Ελιά Καλαμών!. Θα παρασθούν κατόπιν αποκλειστικής πληροφορίας το παρθένο ελαιόλαδο το σογιέλαιο το
  βαμβακέλαιο και άλλα λοιπά σπορέλαια. Επειδή αυτό έχει παγκόσμια ανταπόκριση πιθανών να παρασταθεί μόνο για λίγο και το ορυκτέλαιο. Πάντα με πληροφορίες του ΄νέου blogs μας "παμε λουκέτο" το βραβείο θα αφιερωθεί απο την ελιά στην προγιαγιά της. (Την διοργάνωση την έχει αναλάβει αποκλειστικά η κ. Παρούσα. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα κεραστεί ρετσινόλαδο. Η είσοδος στον κάμπο είναι ελεύθερη

  ΑπάντησηΔιαγραφή