Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Εξώδικη απάντηση στην κ. Ρούλα Νάννου.


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
 
Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», νπδδ, που εδρεύει στη Σαλαμίνα Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή και Αμμοχώστου αρ.1 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο του Γιάννη Τσαβαρή

ΠΡΟΣ
Τη Δημοτική Σύμβουλο κ .Ισιδώρα Νάννου, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Μάνης αρ.7.-
       -----------------------------------
 
Επί της από 27 Ιουνίου 2013 εξωδίκου σας, επαγόμεθα τα ακόλουθα:
1.-Είναι τουλάχιστον καινοφανές, δημοτική σύμβουλος και μάλιστα επικεφαλής δημοτικής παράταξης να επικοινωνεί με το Δήμο με εξώδικες δηλώσεις. Θεσμικά, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ασκεί την κριτική του, αναπτύσσει τις απόψεις του, ελέγχει και προτείνει, στο δημοτικό συμβούλιο, ή –έστω-επικοινωνεί  με τις υπηρεσίες του Δήμου με απλά έγγραφα. Η αποστολή εξωδίκου γεννά απορίες.

2.- Καθήκον και δικαίωμα κάθε δημοτικού συμβούλου (και δικό σας) είναι να ασκεί κριτική, να εισηγείται, να αποφασίζει και γενικά να ασκεί όσες αρμοδιότητες ο Νόμος του παρέχει. Ρόλο Εισαγγελέα κανένας Νόμος δεν αναγνωρίζει στους δημοτικούς συμβούλους ώστε αυτοί- με ύφος τιμητή- να απευθύνουν εντολές προς τις υπηρεσίες του δήμου και να τάσσουν προθεσμίες προς «συμμόρφωση».
 
3.- Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου έγινε διεξοδική συζήτηση για το ζήτημα του « Λατομείο ΑΓΓΕΛΟΥ». Στο Συμβούλιο αυτό ήσασταν παρούσα και ενημερωθήκατε με κάθε λεπτομέρεια για τις ενέργειες του Δήμου για το θέμα. Για να μη θεωρηθεί όμως ότι ο Δήμος υπεκφεύγει και δεν σας ενημερώνει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, για το ζήτημα:
 
Μέχρι και τον Ιανουάριο 2010 η επιχείρηση κατέθετε περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α από τις οποίες η υπηρεσία εσόδων με οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα εισέπραττε το λατομικό τέλος. Από τον Φεβρουάριο του 2010 και έπειτα ο Δήμος προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες για την είσπραξη του Λατομικού τέλους που δεν αποδιδόταν σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ ως εξής:

 Με το αρ.πρωτ.5437/15-3-2011 έγγραφό μας, και αφού μετέβησαν υπάλληλοι του Δήμου στη Δ.Ο.Υ Σαλαμίνας και συνέλεξαν τα συνολικά κατατεθέντα στοιχεία των Περιοδικών Δηλώσεων της εταιρείας, προέβησαν στην ειδοποίηση της εταιρείας για την οφειλή τους. Η επιχείρηση σε απάντηση του σχετικού εγγράφου μας, απέστειλε επιστολή με ύψος λατομικών τελών αλλά και οφειλών α )του Δήμου Σαλαμίνας και β) του Δήμου Αμπελακίων (οι οποίοι αποτελούν σήμερα τον Καλλικρατικό Δήμο Σαλαμίνας), χωρίς να μας προσκομίσει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α και δηλώσεις απόδοσης τέλους ανά τρίμηνο.
 
Επανερχόμενη η υπηρεσία με το αρ.9520/4-5-2011 έγγραφο, ζήτησε εντός προθεσμίας 10 ημερών τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α  για την ορθή βεβαίωση του Χρηματικού Καταλόγου. Σε απάντηση του εγγράφου μας (αρ.πρωτ.9520) απεστάλη επιστολή της εταιρείας στις 6/5/2011 ότι θα επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο προκειμένου να ορισθεί συνάντηση-συζήτηση του θέματος.
 
Κατόπιν των ανωτέρω βεβαιώθηκε από την υπηρεσία Χρηματικός κατάλογος ύψους 280.117,57€.
 
Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και το οικονομικό έτος 2011 αφού η επιχείρηση « Αγγέλου Λατομεία ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε» συνέχισε να μην καταθέτει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α Βεβαιώθηκε από την υπηρεσία στις 30/7/2012 Χρηματικός Κατάλογος ύψους 131.407,95€.
 
Χρηματικός Κατάλογος ύψους 97.822,02€ συντάχθηκε στις 24/5/2013 και για το οικονομικό έτος 2012.
 
Σημειωτέων  ότι η εν λόγω εταιρεία έχει ενημερωθεί εγγράφως για τις κατά νόμο ρυθμίσεις (Ν.4038/2012) η οποία όμως δεν προσήλθε για την υπαγωγή της οφειλής της στην ρύθμιση.

Β) Για την εν λόγω εταιρεία με τα αρ. α)ΕΜΝΕ/Φ.11.3ΠΡ5Ψ/2038/31-5-2012 και β) ΕΜΝΕ/Φ.11.3ΠΡ5Ψ/ΟΙΚ484/18-2-2013 έγγραφα Υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος βεβαιώθηκαν κατάλογοι χρηματικής ποινής από την εταιρεία «Αγγέλου Λατομεία ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε» στη Δ.Ο.Υ Σαλαμίνας, υπέρ του Δήμου Σαλαμίνας ύψους 10.000,00€ και λοιπών αναλογούντων ποσών ύψους 240,00€ (ά έγγραφο) και ύψους 16.000,00€ και λοιπών αναλογούντων ποσών ύψους 384,00€ (β έγγραφο) που αφορούσαν παράνομη εκμετάλλευση.

Η υπηρεσία μας, αφού έστειλε ειδοποιήσεις προς την εταιρεία στις 4/12/2012 με αρ.πρωτ.  33763 και στις 21/1/2013 με αρ.πρωτ. 1658 με αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής από τα ΕΛΤΑ  (συστημένες επιστολές), προέβησαν στη δέσμευση Α.Φ.Μ της επιχείρησης στις 23/5/2013 με έγγραφο προς τη Δ.Ο.Υ Σαλαμίνας με αρ.πρωτ.13702 ποσού ύψους 463,882,78€ ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
Οφείλονται ακόμα έως 30/6/2013 ποσά ύψους 97.822,02€ που αφορούν Λατομικό τέλος από 1/1/2012 έως 30/6/2012 συμπεριλαμβανομένου και του μηνός Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία (περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α μέχρι την ημερομηνία ελέγχου από τις υπηρεσίες του Δήμου 4/3/2013) για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Οκτώβριο- Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012.
 
Με πρόσφατο δε έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κλήθηκε για τελευταία φορά (σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, τον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στους νόμους που παραθέτετε στην εξώδικη σας) η εταιρεία να εξοφλήσει τις οφειλές της. Σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης της, τότε θα εφαρμοστούν απαρέγκλιτα οι διατάξεις του ΚΕΔΕ για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής.

Κατόπιν τούτων:
 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ  για την ενέργεια σας αυτή που εισάγει πρωτοφανή τρόπο άσκησης των καθηκόντων του δημοτικού συμβούλου. Σας βεβαιώνουμε ότι η Δημοτική Αρχή Σαλαμίνας προασπίζει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Δήμου και έτσι πράττει και στην προκειμένη περίπτωση, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Νόμο.
 
Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διάθεσή σας (όπως και όλων των δημοτικών συμβούλων) για κάθε πληροφορία, η δε Δημοτική Αρχή έχει «ευήκοο ους» σε κάθε θετική πρότασή σας.

Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος του Δήμου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την κ.Ισιδώρα Νάννου, κάτοικο Σαλαμίνας, οδός Μάνης αρ.7, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στο επιδοτήριό του.
 
 Σαλαμίνα 28 Ιουνίου 2013
 
 
 Για τον διαμαρτυρόμενο κλπ Δήμο Σαλαμίνας
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ