Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (9 ης Σ/σης)

Έχω την τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, να σας
καλέσω σε Τακτική Συνεδρίαση του Δηµοτικού ΣυµΒουλίου Σαλαµίνας, την 29η  Μαρτίου 2013 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.00 στο Δηµοτικό Κατάστηµα, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα:

1.- Επιβολή λατοµικού τέλους 5% και διεκδίκηση από τους εµπλεκόµενους φορείς και Επίχειρήσεις, από την έναρξη των εργασιών ,των εργασιών, οιονδήποτε τελών και µισθωµάτων, που αναλογούν για το Λατοµείο αδρανών υλικών, στην θέση ΑΚΡΑ ΤΟΥΡΛΑ της πρώην Κοινότητας Σεληνίων.


2.- Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Δήµου Σαλαµίνας OIK. έτους 2013.


3.-Έγκριση οικονοµικού Απολογισµού έτους 2012 , της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Δήµου Σαλαµίνας.


4.-Επιστροφή ποσού 298,32 ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.


5.- Έγκριση Μελέτης και τρόπος δηµοπράτησης της εργασίας που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρών των δηµοτικών κτιρίων».


6. - Ονοµατοθεσία οδών.


7.- Τακτοποίηση υπαλλήλων.